Промоция

КОМПЛЕКТ: Inferno паста - отрова за мишки и плъхове + Мумия + Дератизационна кутия Бета

Производител: България

Код на артикула: 801010-1205-823005

Наличност: В наличност

Цена: 17,90 лв 17,09 лв
Количество:

В комплекта са включени:

- 1 бр. Inferno - паста- отрова за мишки и плъхове, 100 гр.

- 1 бр. Мумия - отрова за мишки и плъхове, 150 гр.

- 1 бр. Дератизационна кутия Бета с двойно заключване, за поставяне на отрови и капани с лепило за мишки и плъхове

Inferno - паста - отрова за мишки и плъхове

Готовата за употреба примамка в индивидуални сашета по 10g за контрол числеността на гризачи - сив плъх (R.norvegicus),черен плъх (R. rattus), домашна мишка (M. musculus) – в частни, обществени и селскостопански сгради. 
Категория на потребителите: Професионална употреба.
Прилага само в дератизационни кутии.
Да не се третират повърхности и обзавеждане, които са в контакт с храна за хора и животни. Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилната употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и разпиляване от гризачите в околната среда. Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачи, зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата които основно предпочитат. Количеството готова примамка в дератизационните кутии да бъде съобразено с площта на засегнатата територия, плътността на заселване и препоръчаните дози.
Дози на приложение: 
За мишки: 3 сашета по 10g (30g) в дератизационна кутия, през 2-4 м. в зависимост от плътността на заселване; 
За плъхове: 18 сашета по 10g (180g) в дератизационна кутия/през 5-10 м. в зависимост от плътността на
заселване. Дератизационните кутии с примамката се контролират и презареждат през 7 дни в случаите на консумация, повредена или замърсена примамка. 
Необходимо време за поява на биоцидния ефект: от 4 до 10 дни след поглъщане на примамката. Не почиствайте точките с примамките между две третирания. Никога не почиствайте точките с вода.
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Преди употреба прочетете етикета. P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Покажете опаковката и етикета, не предизвиквайте повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия препарат, не се хранете и не приемайте течности. В случай на остър стрес, се свържете с тел. 112. P401 Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, включително тези предназначени за животни. P501 Съдържанието/съдът да се унищожават съобразно с националното законодателство.
Използвайте ръкавици. След третиране с препарата, ръцете да се измият.
Инструкция за безопасна употреба: Да се работи с ръкавици. Не отваряйте торбичките. Да се попречи на достъпа на деца, домашни любимци и нецелеви животни. Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, включително тези предназначени за животни. Не излагайте препарата на пряка светлина. Измийте ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба. Третирането трябва да продължи максимум 6 седмици. 
Мерки за първа помощ:
В случай на излагане на пряко въздействие, уведомете незабавно и задължително някой от токсикологичните центрове, център за спешна медицинска помощ или лекар, и опишете ситуацията (покажете указанията върху опаковката, преценете поетата доза).
В случай на вдишване, останете на чист въздух и си почивайте.
В случай на контакт с кожата: съблечете заразените дрехи и си измийте кожата със сапун, после я изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители и разредители.
При контакт с очите, измийте ги с тънка струя вода (по възможност хладка) в течение на няколко минути като държите клепачите отворени под струята.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИТЕ: Inferno NYNA D+ PATE / паста съдържа родентицид антикоагулант, едно лечение с витамин К1 може да се наложи за продължителен период.
Антидот: Витамин К (прилага се под наблюдение на лекар).
Опаковка: 5kg кофа съдържаща родентицидна примамка под формата на паста в предварително дозирани в индивидуални сашета по около 10g.
Активни вещества: Дифенакум (CAS 56073-07-5)0.005% m/m на kg, Денатониум бензоат 0,005% m/m на kg,
Главна група 3 - Контрол на вредители, Подгрупа тип 14 - Родентициди. Вид на биоцида: ПАСТА 
Произведено от: CAUSADE, FRANCE 

 

Отрова за мишки и плъхове Мумия (Mumia), гризачите умират и изсъхват без да миришат

Готова за употреба родентицидна примамка с мумифициращ ефект, след консумация гризачите изсъхват и не миришат. Отрова за мишки и плъхове Mumia е под формата на паста напълно готова за употреба, съдържа висококачествени атрактанти с вкус на бадем и ванилия. Препарата служи за унищожаване на мишки и плъхове в закрити и открити площи.

Употреба на препарат против гризачи:

Преди началото на третиране с отровната примамка е необходимо да се идентифицират видовете гризачи, вероятните причини за нападението и интензитета му. Да се отстранят лесно достъпните източници на храна и вода за гризачите, за да се подобри приемането на продукта и да се намали вероятността от повторна инвазия. Обектът не трябва да се почиства непосредствено преди третирането с отрова за мишки и плъхове, за да не се обезпокои популацията на гризачите, което би затруднило приемането на отровната примамката. Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегриран контрол на вредители, включващ освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност не химични методи за контрол (например използването на капани за гризачи). Отровата за мишки и плъхове се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и не целеви животни. Примамките се фиксират вътре в отровната точка, за да не бъдат разпилявани от гризачите. Дератизационните кутии трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Където е възможно, кутиите трябва да се закрепват за земята или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитени от наводняване. Заложените примамки трябва да се посещават често поне веднъж на 2-3 дни (при обработки срещу мишки) или на 5 -7 дни (при обработки срещу плъхове) след началото на третирането и поне един път седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени.

Това продължава докато консумацията спре. Ако приемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите,е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация.

Разходни норми  за приложение:

Против мишки: 12 g - 15 g (едно или две сашета) от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 m една от друга. При висока заселеност 2 g - 15 g (едно или две сашета) Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 2 m

Против плъхове: 1- 4  сашета от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 10 m една от друга. При висока заселеност дератизационните кутии се разполагат на 5 m една от друга.

При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета.
Антидот - витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар).

АДВ: Бродифакум 0,0025 g/100 g

Количество на една опаковка: 150 g

 

 

 

Дератизационна кутия Бета

С двойно заключване, за посктавяне на отрови и капани с лепило за мишки и плъховне

Голяма кутия с 1 ключ и 2 ключалки. 
Заключването гарантира защита от деца и домашни любимци.
Тел за закачане на примамката.
Планка за закачане на стената и лесен демонтаж за почистване.
Изработен от висококачествен полипропилен, издържлив на студ и слънце.
Пригоден за поставяне на леплива плоскост G1- Лепливи 4 бр. плоскостти G1 (за кутия БЕТА и тунел АЛФА) за мишки

В дератизационната кутия може да бъдат поставени лепливи капани, както и различни видове отрова.
Размери: 230 х 190 x 95 мм

Доставките се извършват от куриерски фирми: СПИДИ и ЕКОНТ.
За поръчки до 49.99 лв.  до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ - 6.40 лв. с ДДС.
БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД.

За поръчки за и над 50.00 лв., с тегло до 5 кг. - БЕЗПЛАТНА доставка до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ.
За поръчки до адрес на клиента - доставката е съгласно ценовата листа на избрания от Вас куриер СПИДИ или ЕКОНТ. 

Електронен магазин newfresh.org си запазва правото да откаже доставка до адреси, където подобна не може да бъде организирана с куриер или ако разходите на доставка значително надвишават обичайните, поради адреса на доставка или параметрите на стоката, като размери или тегло.

    Запазваме си правото да поискаме клиента да заплати изцяло или частично транспортните разходи за много обемни и/или тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива за него.

Преглед на стоката преди плащане. 
Също така за всички клиенти има и възможност за получаване на стоката директно от офиса на фирмата ни, но само след като клиента е направил предварително поръчка и е получил потвърждение от офиса за деня и часа за получаване й. 

Срокове за доставката на стоката:
Срокът на доставката е 1-2 работни дни и 3-4 дни за по-малките населени места, в зависимост от графика за обслужване на населеното място съгласно разчета на куриера. Точната информация за доставката и срока може да видите на сайта на куриера който сте избрали за вашата доставка.
В извънредни случаи или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.
Когато клиента се е регистрирал и е направил поръчка в интернет магазина, може по всяко време на да следи статута на поръчката си.
Нерегистрираните клиенти - нямат възможност да проследяват статута на поръчката си по интернет.
• Не се извършват доставки събота, неделя и през официални празници. По изключение с доплащане според тарифата на куриерската фирма, може да си получите стоката в събота, но това трябва предварително да сте го уточнили с наш служител.
• Поръчките, направени след 13.30 ч. може да се обработят и на следващия работен ден.
• Експресна доставка, се заплаща допълнително съгласно тарифите и срока на избрания куриер.
• Доставка с фиксиран час се заплаща допълнително съгласно тарифите на куриера и е с интервал +/- 30 мин.
• Времето за доставка е между 9.30 ч и 18.00 ч. съгласно избраната от Вас куриерска фирма.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно член 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента. Не подлежат на връщане препарати, гелове, дезинфектанти, маски, шлемове, ръкавици.

За връзка с нас:
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43,
e-mail: info@newfresh.org

При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

* Всички цени са в български лева с включен ДДС. 

За да заявите рекламация моля използвате нашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИИ КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК​.

 

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента.
Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за
 Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление, наш служител ще се свърже с Вас до 1 работен ден след получаване му.

Условия за връщане:
-    При връщане на продукта трябва да присъства оригинален документ за закупуването му (касова бележка, разписка за Пощенски Паричен Превод (ППП) или фактура), оригиналната гаранционна карта, с който е доставен;

-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;
- След получаване на стоката, Търговеца има срок от 14 календарни дни съгласно ЗЗП в който трябва да върне парите на клиента.
Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към Ню Фреш ООД.

Кликнете ТУК за да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

 

За връзка с нас:  
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43
e-mail
i
nfo@newfresh.org

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: