Отрова за мишки и плъхове - ИНФЕРНО паста - 5 кг.

Готовата за употреба отрова - Инферно - е подходяща за намаляване на числеността на мишките и плъховете. Може да се използва съвместно с дератизационни кутии.

Производител: Франция

Код на артикула: 201-908

Наличност: В наличност

Цена: 66,00 лв
Количество:
Бърза поръчка

Tел.:

Име:

С натискането на бутона "Поръчай" декларирате, че сте съгласни с нашите Общи условия.

Готовата за употреба примамка в индивидуални сашета по 10g за контрол числеността на гризачи - сив плъх (R.norvegicus),черен плъх (R. rattus), домашна мишка (M. musculus) – в частни, обществени и селскостопански сгради. 
Категория на потребителите: Професионална употреба.
Прилага само в дератизационни кутии.
Да не се третират повърхности и обзавеждане, които са в контакт с храна за хора и животни. Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилната употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и разпиляване от гризачите в околната среда. Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачи, зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата които основно предпочитат. Количеството готова примамка в дератизационните кутии да бъде съобразено с площта на засегнатата територия, плътността на заселване и препоръчаните дози.
Дози на приложение: 
За мишки: 3 сашета по 10g (30g) в дератизационна кутия, през 2-4 м. в зависимост от плътността на заселване; 
За плъхове: 18 сашета по 10g (180g) в дератизационна кутия/през 5-10 м. в зависимост от плътността на
заселване. Дератизационните кутии с примамката се контролират и презареждат през 7 дни в случаите на консумация, повредена или замърсена примамка. 
Необходимо време за поява на биоцидния ефект: от 4 до 10 дни след поглъщане на примамката. Не почиствайте точките с примамките между две третирания. Никога не почиствайте точките с вода.
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Преди употреба прочетете етикета. P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Покажете опаковката и етикета, не предизвиквайте повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия препарат, не се хранете и не приемайте течности. В случай на остър стрес, се свържете с тел. 112. P401 Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, включително тези предназначени за животни. P501 Съдържанието/съдът да се унищожават съобразно с националното законодателство.
Използвайте ръкавици. След третиране с препарата, ръцете да се измият.
Инструкция за безопасна употреба: Да се работи с ръкавици. Не отваряйте торбичките. Да се попречи на достъпа на деца, домашни любимци и нецелеви животни. Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, включително тези предназначени за животни. Не излагайте препарата на пряка светлина. Измийте ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба. Третирането трябва да продължи максимум 6 седмици. 
Мерки за първа помощ:
В случай на излагане на пряко въздействие, уведомете незабавно и задължително някой от токсикологичните центрове, център за спешна медицинска помощ или лекар, и опишете ситуацията (покажете указанията върху опаковката, преценете поетата доза).
В случай на вдишване, останете на чист въздух и си почивайте.
В случай на контакт с кожата: съблечете заразените дрехи и си измийте кожата със сапун, после я изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители и разредители.
При контакт с очите, измийте ги с тънка струя вода (по възможност хладка) в течение на няколко минути като държите клепачите отворени под струята.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИТЕ: Inferno NYNA D+ PATE / паста съдържа родентицид антикоагулант, едно лечение с витамин К1 може да се наложи за продължителен период.
Антидот: Витамин К (прилага се под наблюдение на лекар).
Опаковка: 5kg кофа съдържаща родентицидна примамка под формата на паста в предварително дозирани в индивидуални сашета по около 10g.
Активни вещества: Дифенакум (CAS 56073-07-5)0.005% m/m на kg, Денатониум бензоат 0,005% m/m на kg,
Главна група 3 - Контрол на вредители, Подгрупа тип 14 - Родентициди. Вид на биоцида: ПАСТА 
Произведено от: CAUSADE, FRANCE  

 

 

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: