Безхлорна дезинфекция на вода: Кислородни таблетки за малки басейни Azuro Oxi Tabs 5 бр. таблетки х 200 гр.

Производител: Чехия

Код на артикула: 3548-936

Наличност: Изчерпан

Цена: 37,60 лв

Разфасовка: 1.00 кг, 5 бр. таблетки х 200 гр.  Подходящи за басейни от 10 кубически литра вода и повече.

ОПИСАНИЕ:
Таблетките Азуро Oxi Tabs обикновено се използват в комбинация с течния препарат Азуро BIO-L, за да се активира и усили тяхното действие. След потапяне на таблетката във водата тя постепенно се разтваря и освобождава активното вещество, което се окислява с примесите във водата. За правилното третиране на водата стриктно следвайте инструкциите на етикета и използвайте доплъващия препрат Азуро BIO-L. НЕ използвайте Азуро Oxi Tabs заедно с хлорни препарати или за вода, третирана с такива!

УПОТРЕБА:
Преди да използвате препарата, е необходимо първо да коригирате нивото на pH в джакузито до нормалните стойности в границите на 7,0-7,4. При първото третиране на водата и като шоково третиране на приблизтелно 2 седмици, добавяйте по 1-2 таблетки за всеки 10 м3 (10 000 литра) вода. По време на експлоатацията на басейна, добавяйте допълно таблетки, ако това е необходимо. За да се постигне кристално чиста и безопасна за къпане вода е изключително важно pH да се поддържа в границите 7,0-7,4, а концентрацията на активен кислород във водата да е в диапазона 8-12 мг/л, а ако температурата на водата в джакузито е над  28 °С, то концентрацията на активен кислород трябва да бъде между 10-14 мг/л. Ако концентрацията на активен кислород във вода падне под 8 мг/л е време да добавите нова таблетка в джакузито, ако пък тя над 14 мг/л, трябва да изчакате докато нивото на активен кислород във водата се нормализира и спадне. Проверявайте нивата на активен кислород най-малко два пъти седмично с подходящ за това тестер, като вземате проба от водата при мястото, където водата се влива от филтъра в джакузито.
 
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Поставяйте необходимия брой таблетки само в специален пълнител (диспенсер) за таблетки. Нека пълнителят плува свободно по повърхността на водата, като всмукването на филтрацията го завърта. Нагласете регулируемия клапан на пълнителя, според настоящето ниво на активен кислорд във водата. НИКОГА НЕ ПУСКАЙТЕ ТАБЛЕТКИ ДИРЕКТНО В БАСЕЙНА И ИЛИ ФИЛТЪРНАТА СИСТЕМА!

Приложение
Препарат, предназначен за редовно комплексно третиране на вода в комбинация с препарата Azuro Aktivator OXI. След потапянето на таблетката във водата започва нейното постепенно разтваряне като се освобождава нейната активна съставка, която оксидира замърсяванията във водата. За ефективно действие използвайте редовно според инструкциите заедно с редовно третиране на водата с препарата Azuro Aktivator OXI.

Инструкции за употреба и дозиране: 
Преди първото третиране с препарата е необходимо да се коригира нивото на pH на водата в границите на 7,0-7,4.
При първоначално и при шоково третиране на всеки 2 седмици прилагайте 1-2 таблетки на 1м³ вода.
При експлоатация на джакузито добавяйте таблетки според нуждите.
Общовалидно е правилото, че за постигане на кристално бистра и хигиенично чиста вода, нивото на pH трябва да се поддържа в границите на 7,0-7,4 и концентрацията на активния кислород - 8-12мг/л.
При температура на водата над 28°C поддържайте концентрацията на активния кислородмежду 10-14мг/л.
Ако съдържанието на активния кислород падне под 8мг/л е необходимо да се постави нова таблетка.
Ако съдържанието на активния кислород е по- високо от 14мг/л, ограничете третирането с таблетки и изчакайте да се нормализира концентрацията до посочените граници.
Проверявайте най-малко 2 пъти седмично нивото на активния кислород с помощта на подходящи тестери като вземете проба от водата на изхода към илтрационната система.

Начин на прилагане: 
Диспенсер (пълнител за хлор): Поставете необходимото количество таблетки в диспенсера. Оставете диспендера да се движи свободно по повърхността на водата.
Дозатор, монтиран по циркулационната система: Поставете необходимото количество таблетки в дозатора. Нагласете регулируемите клапани на дозатора, така че да се поддържа нивото на концентрация на активния кислород.
НИКОГА НЕ ПУСКАЙТЕ ТАБЛЕТКИ ДИРЕКТНО В ДЖАКУЗИТО!

Съдържание и консистенция:
Бели таблетки (200 гр.), бавно разтворими във вода с алгицидно действие. Активната съставка е пентакалиев бис (пероксимоносулфат) бис (сулфат)(1000г/кг). 

Предупреждения и мерки за безопасност: H302 Вреден при поглъщане. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P405 Да се съхранява под ключ. R22 Вреден при поглъщане. R34 Предизвиква изгаряния. R52 Вреден за водни организми. 
Предболнична първа помощ: 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух до отшумяване на симптомит.; При контакт с кожата: Изплаквайте старателно засегнатия участък с водаоколо 15 минути. Преди следваща употреба почистете
замърсеното облекло. Ако раздразнението продължава, потърсете медицинска помощ; 
При контакт с очите: Веднага измийте под течаща вода и продължете миенето 15 минути. Веднага потърсете медицинска помощ; 
При поглъщане: НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ! Дайте на пострадалото лице да изпие 1- 2 чаши вода. Веднага потърсете лекар.
Съхранение: Препаратът да се съхранява в затворена оригинална опаковка, отделно от храни, напитки и фураж, на сухо, хладно и тъмно място, при температура 5-25°C в проветриви помещения, далеч от източници на топлина и открит огън, от запалими и
киселинни вещества, от източници на влага. Съхранявайте под ключ и далеч от достъп на деца.

Важно: 
Внимание! В концентрирано състояние не смесвайте с други вещества! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата.
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство при спазване на изискванията за съхранение.
Изхвърляне като отпадък: Предотвратете изтичане в канализацията или водоеми. Незизползвания продукт/празната опаковка предайте в пунктовете за събиране на опасни отпадъци!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката.
Оценен VUOS a.s., оригинален сертификат CETA.
Производител: Чехия
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.b

Доставките се извършват от куриерски фирми: СПИДИ и ЕКОНТ.
За поръчки до 49.99 лв.  до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ - 5.50 лв. с ДДС.
БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД.

За поръчки за и над 50.00 лв., с тегло до 5 кг. - БЕЗПЛАТНА доставка до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ.
За поръчки до адрес на клиента - доставката е съгласно ценовата листа на избрания от Вас куриер СПИДИ или ЕКОНТ. 

Електронен магазин newfresh.org си запазва правото да откаже доставка до адреси, където подобна не може да бъде организирана с куриер или ако разходите на доставка значително надвишават обичайните, поради адреса на доставка или параметрите на стоката, като размери или тегло.

    Запазваме си правото да поискаме клиента да заплати изцяло или частично транспортните разходи за много обемни и/или тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива за него.

Преглед на стоката преди плащане. 
Също така за всички клиенти има и възможност за получаване на стоката директно от офиса на фирмата ни, но само след като клиента е направил предварително поръчка и е получил потвърждение от офиса за деня и часа за получаване й. 

Срокове за доставката на стоката:
Срокът на доставката е 1-2 работни дни и 3-4 дни за по-малките населени места, в зависимост от графика за обслужване на населеното място съгласно разчета на куриера. Точната информация за доставката и срока може да видите на сайта на куриера който сте избрали за вашата доставка.
В извънредни случаи или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.
Когато клиента се е регистрирал и е направил поръчка в интернет магазина, може по всяко време на да следи статута на поръчката си.
Нерегистрираните клиенти - нямат възможност да проследяват статута на поръчката си по интернет.
• Не се извършват доставки събота, неделя и през официални празници. По изключение с доплащане според тарифата на куриерската фирма, може да си получите стоката в събота, но това трябва предварително да сте го уточнили с наш служител.
• Поръчките, направени след 13.30 ч. може да се обработят и на следващия работен ден.
• Експресна доставка, се заплаща допълнително съгласно тарифите и срока на избрания куриер.
• Доставка с фиксиран час се заплаща допълнително съгласно тарифите на куриера и е с интервал +/- 30 мин.
• Времето за доставка е между 9.30 ч и 18.00 ч. съгласно избраната от Вас куриерска фирма.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно член 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента. Не подлежат на връщане препарати, гелове, дезинфектанти, маски, шлемове, ръкавици.

За връзка с нас:
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43,
e-mail: info@newfresh.org

При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

* Всички цени са в български лева с включен ДДС. 

За да заявите рекламация моля използвате нашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИИ КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК​.

 

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента.
Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за
 Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление, наш служител ще се свърже с Вас до 1 работен ден след получаване му.

Условия за връщане:
-    При връщане на продукта трябва да присъства оригинален документ за закупуването му (касова бележка, разписка за Пощенски Паричен Превод (ППП) или фактура), оригиналната гаранционна карта, с който е доставен;

-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;
- След получаване на стоката, Търговеца има срок от 14 календарни дни съгласно ЗЗП в който трябва да върне парите на клиента.
Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към Ню Фреш ООД.

Кликнете ТУК за да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

 

За връзка с нас:  
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43
e-mail
i
nfo@newfresh.org

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: