Как да дезинфекцирате в обществени сгради

Как да дезинфекцирате в обществени сгради

(лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ)

С какъв препарат се извършва дезинфекцията срещу COVID-19

Обичайните препарати за почистване на обществени сгради трябва да бъдат заменени с дезинфектанти със съдържание на алкохол. Възможна е употребата също на хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Продължава събирането на информация от световните организации.

Препаратът за дезинфекция трябва да отговоря на изискванията на Министерството на здравеопазването у нас. Дезинфектантите трябва да имат разрешителни за:

  • Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“
  • и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“
  • и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

Без значение дали дезинфектантът е Готов за употреба или Концентрат!

На какви повърхности се извършва дезинфекцията

Определят се т. нар. критични точки и се избира честота на дезинфекцията срещу COVID-19. За критични се приемат всички повърхности, през които преминава голям човекопоток, както и повърхности, които се докосват от хора. От изключително значение е третиране с дезинфектанти на метални повърхности – дръжки, парапети, плотове, копчета на машини за масово ползване – банкомати, кафе, билет автомати и т.н., както и на подове, стълбища и т.н.

Честота на дезинфекция -  от 4 пъти дневно до почистване на всеки час.

Употреба на дезинфектантите

Върху Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

- чрез опръскване или обтриване с кърпа, напоена с алкохолен дезинфектант (етанол, пропанол, изопропанол и техни комбинации) под форма на спрей

Цялата повърхност трябва да бъде напълно омокрена с дезинфектанта, след това оставена да изсъхне!

Внимание! С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 кв. м.)! Опасност от запалване! Поради същата причина не трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!

Малките повърхности могат да бъдат дезинфекцирани чрез други препарати по описания начин. Дезинфекциращите мокри кърпи и други следва да бъдат събирани и изхвърляни безопасно.

 

Върху Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.)

Употреба на дезинфектанти концентрати, разредени с вода, според етикета!

Избор на концентрация на работния разтвор – според етикета!

Дезинфектантите се разреждат с хладка вода, ако на етикета не е посочено нещо друго.

Дезинфекцията на големи повърхности се извършва чрез забърсване и омокряне с парцал, напоен с работен разтвор или чрез опръскване или чрез машина, образуваща пяна.

Важно е да се спазват указаните на етикета от производителя на дезинфектанта норма за разход, както и времето на въздействие!

Внимание! Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещение.

 

Още по темата: Как да дезинфекцирате срещу коронавирус

 

Източник: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=565:covid-19-desinfection-public-transport-11032020&lang=bg

 

Още по темата: Как да дезинфекцирате срещу коронавирус

 

Публикувано от Ню Фреш